Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zaměstnáte–li alespoň jednoho zaměstnance, jste ze zákona povinni platit pojištění, ze kterého bude uhrazena vašemu zaměstnanci škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání.

K čemu je to dobré

Pojištění kryje nároky zaměstnanců ze škod vzniklých při plnění pracovních úkolů, a to i při pracovních cestách bez místního omezení.

Jak pojištění sjednat

 • Pojištění je zákonné, neuzavírá se pojistná smlouva.
 • Pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovněprávního vztahu. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně. Současně uvede své identifikační číslo nebo jiné označení, které jej nahrazuje (např. rodné číslo v případě, že zaměstnavatelem je soukromá, nepodnikající osoba, např. majitel vily zaměstnává zahradníka nebo služebnou).
 • Oznámení zaměstnavatel provede prostřednictvím elektronického formulářepro přihlášení.
 • Zaměstnavateli nebude ze strany pojišťovny automaticky potvrzována registrace nové přihlášky na zákonné pojištění.
 • Ukončení nebo přerušení zaměstnávání provádí zaměstnavatel formou písemného oznámení na naši korespondenční adresu (P. O. BOX 50, 664 42, Modřice) nebo na email inkaso125@koop.cz.

Pro koho je pojištění určené

Pro všechny zaměstnavatele s aspoň jedním zaměstnancem. Nevztahuje se na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu. Pojištěni u Kooperativy nejsou zaměstnavatelé, kteří měli pojištění sjednáno s Českou pojišťovnou k 31. 12. 1992.

Pro koho pojištění platí

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě:

 • pracovní smlouvy
 • dohody o pracovní činnosti
 • dohody o provedení práce

Podmínky pracovněprávního vztahu a uzavírání dohod upravuje zákoník práce. V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí VZ 10 000 Kč), hradí minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP). Pokud zaměstnanec na DPP vstoupí do odvodu sociálního pojištění, musí být prováděn výpočet zákonného pojištění shodně s postupem dle §12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění.


Pojištění se nevztahuje na členy dozorčích rad, statutárních orgánů kapitálových společností, společníky a to i přes to, že od 1. 1. 2012 je za tyto osoby odváděno sociální pojištění.

Upozornění

Přihlásit se a hradit zákonné pojištění jsou povinni i zahraniční zaměstnavatelé, kterým vznikla povinnost odvádět sociální pojištění za své pracovníky v ČR. Jako variabilní symbol pro registraci k zákonnému pojištění zaměstnavatel uvede variabilní symbol ČSSZ.

Výpočet a platba pojistného

 • Pojistné si vypočítává zaměstnavatel vynásobením příslušné sazby určené podle OKEČ převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem (příloha vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a základu, který je shodný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Sazby pojistného jsou stanoveny na základě převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem, přičemž se pro účely zařazování zaměstnavatelů do příslušných sazeb používá členění podle ekonomických činností OKEČ. To bylo nahrazeno tříděním CZ-NACE.
  Metodickou pomůckou k začlenění se do příslušného kódu činnosti OKEČ je „Převodník činností CZ-NACE“, který se Vám zobrazí zde.
 • Základem pro výpočet pojistného je potom souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával. Vyměřovací základ se stanovuje shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle § 5 zákona č. 589/1992 Sb. Ustanovení § 15a tohoto zákona, stanovující omezení v podobě maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele nevztahuje.
 • Nezaplatí–li zaměstnavatel pojistné řádně a včas, zvyšuje se dlužné pojistné o 10 procent dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Zaplacení pojistného za celou dobu trvání pojištění a správnost jeho výpočtu je zaměstnavatel povinen prokázat, jinak se má za to, že pojistné nebylo uhrazeno. Pojistné na I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. 1., na II. čtvrtletí do 30. 4., na III. čtvrtletí do 31. 7. a na IV. čtvrtletí do 31. 10.
 • Vznikne–li zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnával žádného zaměstnance, povinnost platit pojistné na toto pojištění, uhradí zaměstnavatel první pojistné vypočítané ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro dané čtvrtletí, a to zpětně, nejpozději do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí a současně dopředu. První pojistné je splatné 2x, jednou zpětně za období, které uplynulo, a v němž zaměstnavatel byl pojištěn, ale pojistné nemohl zaplatit, protože mu nebyly známy vyměřovací základy. Druhá platba je dopředu na následující pojistné období (další čtvrtletí). Obě platby jsou vypočtené z prvních získaných vyměřovacích základů.

Pojistné se platí na účet

 • 40002–50404011/0100
 • Variabilním symbolem je identifikační číslo (IČ) zaměstnavatele nebo jiné označení, které jej nahrazuje (rodné číslo, variabilní symbol ČSSZ, a to v případě zahraničních zaměstnavatelů).
 • Pro úhradu pojistného ze zahraničí je nutné použít účet ve formátu IBAN: CZ 30 0100 0400 0200 5040 4011; SWIFT KÓD: KOMBCZPP.

Kam se obracet pro informace

Informace týkající se inkasa pojistného, dlužného pojistného, penále, potvrzení pro daňové účely (zejména roční zúčtování daně), změny a odhlášení zaměstnavatele vám sdělíme na čísle 957 105 105, provolba 5.

Informace týkající se inkasa pojistného vám sdělíme na: inkaso125@koop.cz.

V případě dotazu na průběh likvidace škody je třeba použít kontakt: likvidace125@koop.cz.

Veškerá korespondence se zasílá na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
P.O. BOX 50
664 42 Modřice

nebo Datovou zprávou do naší Datové schránky n6tetn3


Upozorňujeme, že informace o platbách pojistného můžeme sdělit pouze zaměstnavateli.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít